Projekty

Mysikrólik


„Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki”

Fundacja Czas na Las w okresie 2020/2021 realizowała projekt „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki” na podstawie umowy nr : UDA-RPSL.11.01.03-24-023D/18-00 z dnia 22 marca 2019 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Wartość projektu: 751 611,50 PLN
Wartość dofinansowania: 638 869,77 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Projekt partnerski koncentrował się na uruchomieniu pierwszego w regionie leśnego przedszkola w Gminie Bobrowniki z 25 nowymi miejscami edukacji przedszkolnej, w tym 3 z niepełnosprawnościami i objęciu specjalistycznym wsparciem dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami. Zakładał zapewnienie warunków odpowiadających dzieciom,tworząc przestrzeń naturalnego placu zabaw, przedszkolnego ogrodu terapeutycznego. Wdrażanie innowacyjnej edukacji alternatywnej poprzez prowadzenie edukacji przedszkolnej w formie leśnego przedszkola, w oparciu o idee związane m.in.z outdoor education, pedagogiką przygody.